Conditii de participare

1. EXPOZANTII SI PRODUSELE

1.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu admite acele exponate  care nu se incadreza in tematica expozitiei, precum si cele care apar ca fiind daunatoere si periculoase, exponantii fiind exclusiv raspunzatori de respectarea intocmai a legislatiei si reglementarilor in vigoare in Romania si in plan international, pe care se obliga sa le cunoasca in detaliu.

1.2. Este permisa vanzarea en-detail cu respectarea legislatiei in vigoare in Romania. Respectarea  legislatiei este sarcina expozantului.

 

2. INSCRIERE – PARTICIPARE

Expozantul completeaza si semneaza Adeziunea Contract si ia la cunostinta despre conditiile de participare. Adeziunea Contract semnata si stampilata de Expozant transmis prin fax sau e-mail, tine loc de contract ferm. Adeziunea de contact completata si stampilata se trimite organizatorului pana cel mai tarziu la data de 20 decembrie 2013 (dupa aceasta data se mai accepta adeziuni in limita spatiului disponibil).  In functie de posibilitatile tehnice, suprafata alocata poate diferi de cea solicitata sau participarea poate fi refuzata de catre organizator. Organizatorul va comunica ulterior, in scris, catre expozant, in 3 zile lucratoare spatiul alocat. Daca expozantul nu este de acord cu spatil alocat, acesta poate renunta la participare, notificand in scris organizatorul in 2 zile de la data primirii comunicarii prin fax sau e-mail. Lipsa notificarii in acest sens si in termenul prevazut  anterior, valoreaza aceptarea tacita a expozantului.

Organizatorul poate refuza participarea expozantilor care nu si-au achitat integral obligatiile de plata in termenele pravazute in facturi.

Expozantii pot utiliza spatiile alocate numai daca au achitat integral, in termen, obligatiile de plata fata de S.C. MEGAS CONSULTING EXPO S.R.L.

 

3. RETRAGEREA

In cazul in care expozantul renunta la participare dupa termenul limita de inscriere, contractul se reziliaza,  iar sumele platite se retin, cu titlu de daune – interese, pentru a acoperi prejudiciul material si moral cauzat.

 

4. SPATIUL DE EXPUNERE

4.1. Standul/spatiul alocat este pus la dipozitia expozantului cu proces-verbal incheiat cu administratorul Palatului Parlamentului cu maxim 3 zile inainte de data deschiderii manifetarii. Expozantul este obligat sa elibereze spatiul in termenul de mai sus  si sa predea standul cu dotarile comandate in starea in care le-a primit, fiind considerat ca le-a primit in stare buna. De asemenea, spatiul va fi predat curat de catre expozant  dupa dezafectare, cu evecuarea resturilor rezultate in afara spatiului expozitional. Expozantul se obliga sa suporte pierderea sau deteriorarea constatata cu ocazia predarii-primirii. Expozantul este de acord ca, in cazul in care depaseste perioada de 2 zile pentru dezafectarea/eliberarea standului/spatiului, sa plateasca cu titlu de penalizare chiria/zi expozitie majorata cu 100% pentru perioada depasita, Palatul Parlamentului fiind indreptatiti sa elibereze spatiul de constructii/exponate, pe cheltuiala expozantului. Partile convin ca, in cazul in care Expozantul nu a achitat integral sumele datorate, a provocat alte daune S.C. MEGAS CONSULTING EXPO S.R.L. sau a deteriorat standul/spatiul alocat  si/sau alte bunuri din dotare, Palatul Parlamentului are dreptul sa retina bunurile acestuia, drept garantie, pentru recuperarea daunelor.

4.2. Expozantul poate utiliza numai spatiile de expunere alocate. Este interzisa utilizarea surselor de sunet (nivel maxim admis 70dB) si/sau lumina care deranjeaza alti expozanti. Expozantul este obligat sa se asigure ca nivelul maxim admis nu este depasit si, dupa caz, sa permita personalului Palatului Parlamentului accesul in stand in orice moment, pentru a verifica sau ajusta volumul. In cazul in care expozantul nu respecta aceste reguli, S.C. MEGAS CONSULTING EXPO S.R.L. este indreptatit sa intrerupa sau sa inchida bransamentul electric la stand, fara nici o notificare. Expozantul se obliga sa respecte legea dreptului de autor si celelalte reglementari legale in domeniu, fiind exclusiv raspunzator de incalcarea acestora.

Expozantul este obligat sa specifice in adeziune marcile produselor promovate. Marcile nespecificate in adeziune pot fi inlaturate din expotitie de catre organizator. Expozantul are dreptul sa faca publicitate produselor sale, doar in incinta propriului stand. Distribuirea de articole publicitare in afara standului se face numai cu acordul organizatorului. Organizatorul are dreptul sa inlature fara acordul expozantului orice forma de publicitate din interiorul/exteriorul standului care nu este in concordanta cu legislatia romana sau cu conditiile pe participare. Expozantul este obligat sa respecte drepturile de autor.

 

5. PLATA

Pentru participanti se va emite o factura proforma in valuta care reprezinta 50% din valoarea Contractului Adeziune semnata si stampilata de ambele parti. Plata se va face in lei la cursul  emiterii facturii in termen de 7 zile de la primirea acesteia. Pentru restul de 50% se va emite o noua factura proforma (cu valoarea in valuta a 50% din Contractul Adeziune semnat si stampilat de  ambele parti). Plata se va face in lei la cursul zilei emiterii acturii proforme. In factura a doua se vor factura si diferentele de curs valutar, rata principala. Plata celei de a doua facturi se va face pana la data de 30.01.2014.

 

6. PUBLICITATE

Expozantul are dreptul sa faca publicitate produselor sale gratuit doar in incinta propriului sau stand. Distribuirea de prospecte, pliante si mostre in afara standurilor inchiriate, poate fi facuta doar cu aprobarea prealabila a organizatorului. Formele de publicitate trebuie sa fie in concordanta cu principiile comerciale si cu legislatia din Romania. Organizatorul are dreptul sa inlature fara acordul expozantului inscriptionarile, reclamele, si alte forme de publicitate facute in interiorul si in afara propriului stand in cazul in care considera ca nu sunt in concordanta cu legislatia romana, cu conditii de participare sau ca ii deranjeaza pe ceilalti expozanti.

 

7. ASIGURAREA PAZEI. RASPUNDERE

7.1. Expozantul este deplin raspunzator de respectarea normelor legale de prevenire a incendiilor (inclusiv se obliga sa ia toate masurile pentru limitarea si supravegherea stricta a fumatului in stand si pe teritoriul Palatului Parlamentului), a normelor de protectie a muncii si pentru prejudiciile cauzate Palatului Parlamentului, vizitatorilor sau celorlalti expozanti, in conditiile Codului Civil. Expozantul are obligatia de a comunica de indata reprezentantului, persoanei  juridice, precum si serviciului Protectia  Muncii PSI din societate, de producerea unui accident de munca pe timpul amenajarii si dezafectarii standurilor, cat si pe toata durata desfasurarii manifestarii.

7.2. Din considerente de forta majora, organizatorul poate sa anuleze manifestarea ori poate sa modifice perioada de desfasurare. Organizatorul va informa expozantii in termen de 5 zile de la producerea cazului de forta majora.

 

8. LITIGII

8.1. Litigii de orice natura decurgand din derularea prezentei adeziuni vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la o solutie agreata de ambele parti, litigiul va fi supus Instantei Judecatoresti romane competente a-l solutiona.

8.2. Dispozitiile prezentului contact sunt confidentiale.

 

9. FACTURA PROFORMA

Factura proforma este valabila sapte zile din momentul emiterii. Daca plata nu a fost efectuata in decurs de sapte zile, factura proforma se va anula si se va emite o alta factura proforma.

 

Categorii expozanti

Parteneri media